Bridge & Bay

ที่มาของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Bridge & Bay เริ่มมาจากการได้พบว่าวิธีที่ผู้ใหญ่อย่างเราได้เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนตอนเด็กซึ่งเน้นที่แกรมม่าร์เป็นหลัก ทำให้การใช้ภาษาอังกฤษนั้นผิดหลักธรรมชาติ เพราะการเรียนภาษาในวัยเด็กนั้นต้องเรียนตามธรรมชาติของเด็ก ที่เน้นการสังเกตเสียง การฟัง การแสดงออก 

เมื่อเราเริ่มมองหาสถานที่สอนภาษาอังกฤษให้กับลูก เราพบว่าหลักสูตรในปัจจุบันไม่ตรงกับความต้องการของเรา ที่ต้องการให้เด็กได้เรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ แต่โรงเรียนที่เราพบมักจะเน้นการเรียนการสอนไปด้านในด้านนึง เช่น โฟนิคส์ (Phonics) หรือแกรมม่าร์ (Grammar) ซึ่งเราไม่เชื่อว่าจะทำให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริง เราจึงตัดสินใจที่จะเปิดโรงเรียนเอง เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่มองหาสถานที่สอนภาษาอังกฤษให้ลูกได้เรียนภาษาอังกฤษตามพื้นฐานการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

ผลตอบรับที่ได้คือผู้ปกครองที่สนใจในหลักสูตรของเราจำนวนมาก เราจึงได้เปิดสาขาสองที่เซ็นทรัลมหาชัย เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น